Dokumenty

SVAZ ČECHŮ V REPUBLICE CHORVATSKO

 

Statut

 

 

            Temeljem članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/2014.),  članka 40. Statuta Saveza Čeha u Republici Hrvatskoj – Svaz Čechů v Republice Chorvatsko, Skupština Saveza Čeha u Republici Hrvatskoj – Svaz Čechů v Republice Chorvatsko na svojoj sjednici održanoj dana 11. lipnja 2017. godine usvojila je

STATUT

 

SAVEZA ČEHA U REPUBLICI HRVATSKOJ

SVAZU ČECHŮ V REPUBLICE CHORVATSKO

I. OPĆE ODREDBE

                              

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuju se statusna obilježja, ustrojstvo, djelatnost, ovlasti i način odlučivanja tijela upravljanja i stručnih tijela, prava  i obveze članica  te druga pitanja od značaja za djelatnost

Saveza Čeha  u Republici Hrvatskoj – Svazu  Čechů v Republice Chorvatsko (u daljnjem tekstu: Savez)

               Izrazi koji se u ovom Statutu  koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

         Članak 2.

Savez je samostalna krovna udruga dobrovoljno udruženih udruga i ustanova pripadnika češke nacionalne manjine, prije svega udruga iz oblasti kulture - čeških beseda, te udruga  i ustanova iz oblasti kulture, prosvjete, umjetnosti, znanosti, tehničke kulture i sporta.

Članak 3.

               Savez je osnovan s ciljem očuvanja  i razvijanja nacionalne kulture, zaštite manjinskih prava, razvijanja nacionalnog identiteta  i osiguranja uvjeta za gospodarski i svaki drugi napredak pripadnika češke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj

Članak 4.

Savez ima svoj Statut koji donosi skupština Saveza natpolovičnom većinom svihčlanova skupštinekoji imaju pravo odlučivanja.

Članak 5.

                   Savez koristi naziv na hrvatskom i češkom jeziku.

Naziv Saveza glasi:

 SAVEZ ČEHA U REPUBLICI HRVATSKOJ

SVAZ ČECHŮ V REPUBLICE CHORVATSKO

Naziv Saveza na hrvatskom i češkom jeziku upisuju se u registar udruga i zajedno se koriste u pravnom prometu.

Skraćeni naziv Saveza je

SAVEZ ČEHA U RH – SVAZ ČECHŮ V RCH

Članak 6.

               Savez djeluje na području cijele Republike Hrvatske. Sjedište  Saveza je u Daruvaru, Trg kralja Tomislava 7.

                                                                                 Članak  7

               Savez je pravni slijednik Čehoslovačkog saveza kojega su 28. 06. 1921. god. osnovali predstavnici 36 čeških i slovačkih društava sa sjedištem u Osijeku.

                               Savez ima svojstvo pravne osobe

Članak 8.

Savez pred tijelima vlasti i drugim organizacijama i udrugama zastupa i predstavlja predsjednik.

                               Predsjednik može svoje ovlasti prenijeti na dopredsjednike i tajnika.

                              

Članak 9.

Pečat  Saveza je okruglog oblika promjera 35mm na kojemu je uz obod upisan sljedeći tekst: SAVEZ ČEHA U REPUBLICI HRVATSKOJ - SVAZ ČECHŮ V REPUBLICE CHORVATSKO a u sredini riječ DARUVAR

Članak 10.

               Savez ima svoju zastavu i znak.

                   Zastava Saveza se sastoji od tri boje: bijele, crvene i plave. Omjer  širine i dužine je 1:2. Boje zastave su postavljene okomito i to ovim  redom: s gornje strane bijela boja, s donje strane crvena boja a između njih s lijeve strane plavi klin koji seže do polovice dužine zastave.

                   Znak Saveza čini štit sa tri polja: crvenim, bijelim i plavim. U donjem dijelu štita je dio šahovnice grba Republike Hrvatske. U sredini štita (bijelo polje) iznad dijela šahovnice se nalazi srebrni lav. Iznad štita se nalazi lenta sa natpisom: SAVEZ ČEHA U REPUBLICI HRVATSKOJ - SVAZ ČECHŮ V REPUBLICE CHORVATSKO.

Članak 11.

               Savez se može uz suglasnost članica učlaniti u druge udruge radi ostvarivanja zajedničkih interesa.

                   Savez se može učlaniti i u međunarodne udruge i udruge drugih zemalja s kojima ostvaruje suradnju.

                 Odluku o učlanjenju Saveza u udruge iz stavka 1. i 2. ovog članka donosi skupština većinom glasova prisutnih članova.

Članak 12.

                   Savez zastupa interese svojih članica, a može ih, ako je to regulirano njihovim aktima, predstavljati pred tijelima vlasti.

II. CILJEVI  SAVEZA

Članak 13.

 • razvijanje nacionalnog identiteta pripadnika češke nacionalne manjine u okviru ustavnih i zakonskih propisa,
 • njegovanje i unapređivanje jezika i književnog stvaralaštva češke manjine,
 • razvijanje kulturno-umjetničke djelatnosti češke manjine,
 • razvijanje i unapređivanje kulturne i gospodarske suradnje s matičnim narodom koja doprinosi međusobnom zbližavanju Republike Hrvatske i Češke Republike, temeljenom na uzajamnom poštovanju, ravnopravnosti, suverenitetu, nezavisnosti i teritorijalnom integritetu.

III. PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA

 

                Članak 14

 • Demokratska politička kultura
 • Kultura i umjetnost
 • Ljudska prava
 • Međunarodna suradnja
 • Obrazovanje, znanost i istraživanje
 • Sport
 • Tehnička kultura

IV. DJELATNOST KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI UDRUGE

 

                                                                               Članak 15

 • Volonterstvo

-          Promicanja i razvoj volonterstva

       -      Djelatnost volonterskih centara

 • Kulturna baština

                      -      Zaštita i očuvanje materijalnih kulturnih dobara

                      -      Konzervatorsko-restauratorska djelatnost

                      -      Arhivska djelatnost

                      -      Muzejska djelatnost

                      -      Zaštita i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara

                      -      Opće kulturna (kulturološka) djelatnost

 • Izvedbene umjetnosti

                      -       Dramske, plesne, glazbene

                      -       Kulturno-umjetnički amaterizam

                      -       Glazbene i scenske manifestacije i festivali

 • Vizualne umjetnosti

                     -        Likovne umjetnosti

-        Fotografska umjetnost

                     -        Likovni amaterizam

 • Književno-nakladnička djelatnost

                     -        Književno stvaralaštvo

                     -        Literarni amaterizam

                     -        Ostale književno-nakladničke djelatnosti: koordinira pri izdavanju knjiga, časopisa, novina i  

                              drugih publikacija na češkom jeziku, inicira i pomaže rad knjižnica i čitaonica

 • Audiovizualna djelatnost

                    -         Audiovizualni amaterizam

 • Zaštita prava nacionalne manjine
 • Razvojna suradnja

                    -         Ljudska prava

                    -         Obrazovanje

 • Odgoj i obrazovanje

                   -          Razvoj i promicanje odgoja i obrazovanja

                   -          Cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih

                   -          Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje

                   -          Poticanje kreativnosti i stvaralaštva u odgoju i obrazovanju

                   -          Odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta

                   -          Međunarodna suradnja i mobilnost u obrazovanju

 • Znanost, stručni rad i istraživanje

                  -           Društvene znanosti

                  -           Umjetnost

                  -           Znanstvenoistraživački rad

                  -           Organizacija domaćih i međunarodnih znanstvenih i znanstveno stručnih skupova, škola,

                               kongresa, seminara

 • Organiziranje i provođenje sportskih natjecanja i sportskih priredbi

                  -            Organiziranje sportskih edukativnih projekata i programa (kampovi, škole, priredbe, festivali,  

                                radionice) za poticanje bavljenja sportom i tjelesnim vježbanjem

 • Komunikacijska tehnika

                  -            Amaterska radiotelegrafija

                  -            Digitalne komunikacije

                  -            Satelitske komunikacije

 • Audiovizualne tehničke djelatnosti

    -             Neprofesijska video djelatnost

 • pruža stručnu i materijalnu pomoć u razvijanju amaterskog stvaralaštva svojih članica -  kazališna, plesna, glazbena,  pjevačka i druge aktivnosti,
 • pomaže izdavanje knjiga, časopisa, novina i drugih publikacija na češkom jeziku te inicira radio i televizijske emisije za pripadnike češke manjine,
 • inicira i pomaže rad knjižnica i čitaonica,
 • organizira izložbe, predavanja i druge manifestacije o životu i radu češke manjine u Republici   Hrvatskoj,
 • osigurava stručnu i materijalnu pomoć svojim članicama prigodom organiziranja kulturnih manifestacija, obilježavanja obljetnica i drugih  svečanosti kao što su: žetvene svečanosti, smotre pjevača amatera, smotre folklornih, dramskih i glazbenih  skupina, puhačkih orkestara  i dr.,
 • organizira stručna usavršavanja i istraživanja češkog jezika, seminare, ljetne i zimske škole i sl.,
 • predlaže nastavni plan i program odgoja i obrazovanja na jeziku i pismu češke nacionalne manjine,
 • organizira gostovanja kulturno-umjetničkih skupina svojih članica po Republici Hrvatskoj i inozemstvu te ugošćuje domaće i inozemne skupine,
 •  potiče osnivanje novih kulturno-umjetničkih društava u mjestima gdje žive pripadnici češke manjine,
 • organizira rasprave i dogovore o raznim specifičnim pitanjima položaja češke manjine i pokreće njihovo rješavanje,
 • zajedno s nadležnim tijelima vodi brigu o muzejskim vrijednostima i pomaže osnivanje zavičajnih muzeja i muzejskih zbirki,
 •  inicira prikupljanje arhivske građe o češkoj manjini i izdaje publikacije o životu i radu češke manjine,
 • predlaže dodjelu i dodjeljuje priznanja i nagrade organizacijama, društvima i pojedincima za postignute uspjehe u radu i za posebne zasluge u njegovanju i razvijanju tradicija češke manjine,
 • dodjeljuje plaketu Frante Buriana za postignuća na literarnom  i znanstvenom polju,
 • raspoređuje prikupljena financijska sredstava  za rad Saveza i svojih članica,
 • potiče volonterski rad s ciljem jačanja zajednice i usporavanje asimilacije.

 

 

               Članak 16.

                               U ostvarivanju navedenih ciljeva i djelatnosti  Savez surađuje s tijelima vlasti Republike

Hrvatske i Češke Republike, zastupnikom za češku i slovačku manjinu u Hrvatskom Saboru, vijećima i predstavnicima češke  nacionalne manjine i njihovom Koordinacijom, jedinicama lokalne i regionalne samouprave, te članovima predstavničkih tijela u tim jedinicama iz redova češke nacionalne manjine.

 Savez razvija i široku suradnju sa udrugama i institucijama hrvatskog naroda i drugih nacionalnih manjina Republike Hrvatske te udrugama i institucijama Češke Republike i drugih zemalja.

 

 

V.  JAVNOST RADA

                                                      Članak 17.

Rad Saveza i njegovih tijela je javan.

Članak 18.

               Savez je osnivač Novinsko izdavačke ustanove Jednota koja izdaje informativni tjednik pod istim imenom  koji informira pripadnike češke manjine o cjelokupnom životu češke manjine u RH, pa i o radu Saveza.

Djelatnost NIU Jednota uređena je osnivačkim aktom a provodi se u skladu sa zakonima koji reguliraju novinsko-izdavačku djelatnost.

Članak 19.

               Savez informira pripadnike češke manjine kao i širu javnost u Republici Hrvatskoj i putem drugih sredstava informiranja.

Članak 20.

               O svom radu Savez informira nadležna državna tijela, svoje članice i druge institucije s kojima surađuje.

VI.  ČLANSTVO U SAVEZU

Članak 21.

               Savez Čeha okuplja: češke besede, češke osnovne škole, češke vrtiće i Novinsko – izdavačku ustanovu Jednota, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ako prihvaćaju ovaj Statut i voljni su djelovati u skladu s njim.

Članom Saveza se postaje potpisivanjem pristupnice.

Popis članova Saveza se vodi u elektroničnom obliku, sa podacima predviđenim Zakonom:

 1. Naziv
 2. OIB
 3. Datum osnivanja
 4. Datum pristupanja udruzi
 1. Datum prestanka članstva u udruzi

 

Članak 22.

Prava članica Saveza jesu:

 • birati svoje predstavnike u tijela Saveza,
 • sudjelovati u izradi plana i programa rada Saveza,
 • davati prijedloge za razvoj kulturne, prosvjetne i ine djelatnosti Saveza,
 • putem svojih izabranih predstavnika sudjelovati u radu Saveza.

Članak 23.

Dužnosti članica Saveza jesu:

 • usklađivati svoje djelovanje sa Statutom Saveza,
 • djelovati u skladu s planom i programom rada Saveza,
 • svojim djelovanjem doprinositi ostvarivanju ciljeva navedenih u članku 13.  ovog Statuta.

 

 

 

VII.  PRESTANAK ČLANSTVA

Članak 24

               Članstvo u Savezu prestaje:

 • istupanjem,
 • isključenjem radi nepoštivanja odredbi ovog Statuta.

                    Odluku o isključenju donosi Predsjedništvo. Na odluku Predsjedništva, isključen član ima pravo žalbe Skupštini  u roku od 30 dana od dana dostave odluke. Odluka Skupštine je konačna.

 

 

            VIII.   TIJELA UPRAVLJANJA

Članak 25.

Tijela upravljanja Saveza su:  - Skupština,

                                               - Predsjednik Saveza,

                                               - Predsjedništvo,

                                               - Izvršni odbor Predsjedništva,

                                               - Nadzorni odbor.

 

 

IX.  SKUPŠTINA

 

Članak 26.

Skupština je najviše i osnovno tijelo upravljanja Saveza.

Članak 27.

Skupština se može sastajati u redovnim, izbornim i izvanrednim sazivima.

Redovna Skupština se saziva najmanje jednom godišnje.

Svake četiri godine saziva se izborna skupština.

Predsjednik Saveza obvezan je o zasjedanju obavijestiti članove pisanim putem najmanje osam dana prije zasjedanja.

Izvanredna Skupština se saziva prema potrebi. Izvanrednu Skupštinu saziva Predsjednik Saveza na zahtjev Predsjedništva, Nadzornog odbora, 1/3 članova Skupštine ili 20% članica.

Ukoliko predsjednik Saveza izvanrednu Skupštinu ne sazove prema stavku 4. ovoga članka u roku od 30 dana, tada izvanrednu Skupštinu u narednih 15 dana saziva predlagatelj izvanredne Skupštine. Predlagatelj izvanredne Skupštine u svom zahtjevu za sazivanje Skupštine obavezan je predložiti dnevni red takve sjednice. Ukoliko predsjedniku istekne mandat Skupštinu saziva zadnje upisana osoba sa svojstvom zastupanja Saveza (predsjednik, dopredsjednici, tajnik), a ako nema takvih osoba Skupštinu može sazvati i najstariji predstavnik u Skupštini).

Članak 28.

Skupštinu Saveza čine predstavnici koje biraju članice Saveza.

   Članice Saveza biraju u Skupštinu Saveza jednog predstavnika na svakih svojih pedeset  punoljetnih članova.

   Broj predstavnika određuje se temeljem zapisnika sa zadnje skupštine članice Saveza.

   Predstavnika u Skupštinu Saveza biraju i članice Saveza koje imaju manje od pedeset  članova.

Mandat izabranog člana u Skupštinu Saveza traje onoliko vremena koliko je to predviđeno statutom članice Saveza.

Član Skupštine Saveza može biti opozvan i prije isteka mandata ako tako odluči članica Saveza koja ga je izabrala.

Članak 29.

Zasjedanjem Skupštine rukovodi radno predsjedništvo od pet članova koje bira Skupština.

Skupština pravovaljano odlučuje kada je na zasjedanju nazočno više od polovice ukupnog broja članova s pravom odlučivanja. U slučaju nedostatka kvoruma, čeka se pola sata i nakon toga, ako je nazočna najmanje četvrtina od ukupnog broja članova Skupštine s pravom odlučivanja, nazočni čine kvorum.

Skupština odlučuje većinom glasova nazočnih članova, osim u slučajevima kada je ovim Statutom drugačije propisano.

Članak 30.

Članovi Skupštine imaju slijedeća prava i dužnosti:

 • sudjelovati u radu skupštine zastupajući članicu Saveza koja ih je izabrala,
 • biti informirani o programu, radu, uspjesima i problemima Saveza,
 • sudjelovati u provođenju programa, odluka, mjera i akcija usmjerenih na unapređivanju kulturne, prosvjetne, tehničke, gospodarske, športske i drugih aktivnosti Saveza.

Članak 31.    

                        Skupština Saveza:    

 • donosi Statut Saveza te njegove izmjene i dopune,
 • donosi Poslovnik o radu Skupštine,
 • razmatra izvješća o radu Saveza,
 • donosi godišnji plan rada Saveza,
 • bira i razrješava Predsjednika Saveza i članove Nadzornog odbora,
 • potvrđuje sastav Predsjedništva,
  • imenuje članove Počasnog savjeta koji mogu prisustvovati sjednicama Skupštine i imaju savjetodavnu ulogu,
 • donosi financijski plan  Saveza,
 • usvaja godišnje financijsko izvješće
 • dodjeljuje zahvalnice, priznanja, nagrade i plakete na prijedlog Predsjedništva
  • dodjeljuje počasnu povelju Saveza Čeha na prijedlog Predsjedništva
 • imenuje i opoziva likvidatora Saveza
 • razmatra i druga pitanja od važnosti za rad Saveza i donosi zaključke, odnosno daje naputke za njihovo rješavanje.

  Članak 32.

Glasovanje na Skupštini je javno, izuzev izbora predsjednika Saveza i članova Nadzornog odbora¸ te u slučaju ako Skupština odluči da se o određenim pitanjima glasuje tajno.

Članak 33.

Za izvanredno zasjedanje Skupštine vrijede odredbe prethodnog članka s tom razlikom, da ona može odlučivati samo o pitanjima zbog kojih je sazvana.

 

 

X.  PREDSJEDNIK SAVEZA

Članak 34.

Predsjednik Saveza je izvršno tijelo Saveza kojeg bira Skupština tajnim glasovanjem od  predloženih kandidata.

                   Predsjednik Saveza predstavlja i zastupa Savez, priprema i saziva sjednice Predsjedništva, rukovodi njihovim radom te obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i ostalim aktima Saveza.        

                   Predsjednik Saveza obnaša funkciju predsjednika Predsjedništva.                                                      

Mandat Predsjednika Saveza traje četiri  godine.

Članak 35.

                                Predsjedništvo Saveza bira iz reda svojih članova dva dopredsjednika Saveza.

               Za dopredsjednika Saveza može biti izabran svaki član Predsjedništva.

Kandidata za dopredsjednika Saveza mogu predlagati svi nazočni na sjednici Predsjedništva.

Svaki član Predsjedništva može sam istaknuti svoju kandidaturu za dopredsjednika Saveza.

O kandidatima za dopredsjednike Saveza članovi Predsjedništva glasuju javno dizanjem ruku. Mandat dopredsjednika Saveza traje četiri godine.

                   Dopredsjednici Saveza predstavljaju i zastupaju Savez te obavljaju i druge poslove za koje ih ovlasti  Predsjednik Saveza i Predsjedništvo Saveza.

Članak 36.

               Predsjednik Saveza nadležan je i obavezan obustaviti izvršenje svake odluke tijela Saveza ako je ona suprotna Ustavu Republike Hrvatske, ovom Statutu ili odredbama odgovarajućih zakona. O svojoj odluci dužan je u najkraćem mogućem roku izvijestiti tijelo koje je takvu odluku donijelo i Predsjedništvo, te od Predsjedništva zatražiti mišljenje.

Članak 37.

Predsjednik i dopredsjednici Saveza za svoj rad odgovaraju Predsjedništvu i Skupštini Saveza.

                                                               Članak 38.

Za svoj rad predsjednik može primati naknadu. O visini naknade odlučuje Predsjedništvo.

 

 

                                                               XI.  PREDSJEDNIŠTVO

Članak 39.

 

                   Predsjedništvo je izvršno tijelo Skupštine.

                    Predsjedništvo Saveza čine predsjednik Saveza i 2 dopredsjednika Saveza, predsjednici Udruga članica Saveza ili po jedan izabrani predstavnik udruge članice Saveza i ravnatelji ustanova članica Saveza.

Članak 40.

Nadležnost Predsjedništva je:

 • izrada i analiza godišnjeg plana i programa rada Saveza
 • koordiniranje i usmjeravanje aktivnosti Saveza i njegovih tijela između zasjedanja Skupštine,
 • izrada i analiza godišnjeg proračuna za rad Saveza i čeških beseda
 • utvrđuje prijedlog proračuna i završnog računa Saveza,
 • utvrđivanje prijedloga aktivnosti i drugih odluka koje donosi Skupština Saveza,
 • utvrđuje prijedlog Statuta i drugih općih akata Saveza,
 • utvrđuje prijedlog za dodjelu počasne povelje Saveza Čeha
 • utvrđuje visinu članskog doprinosa članica,
 • bira tajnika Saveza koji svoje poslove obavlja profesionalno,
 • bira financijsko-računovodstvenog referenta koji svoje poslove obavlja profesionalno,
 • imenuje predsjednike Savjeta kao stalnih savjetodavnih tijela Saveza
 • bira dva dopredsjednika Saveza iz redova članova Predsjedništva
 • razmatra i druga pitanja od važnosti za rad Saveza i donosi zaključke, odnosno daje naputke za njihovo rješavanje u razdoblju između zasjedanja Skupštine.

 

 

Članak 41.

               Predsjedništvo radi na sjednicama.

                   Predsjedništvo se sastaje prema  potrebi.

                   Sjednice Predsjedništva saziva predsjednik Saveza samoinicijativno ili na zahtjev Nadzornog odbora ili na zahtjev najmanje 20 % članova Predsjedništva.

               Predsjedništvo ima pravo odlučivanja kada sjednici prisustvuje natpolovična većina članova. Predsjedništvo donosi odluke većinom glasova nazočnih članova. Glasovanje je u pravilu javno, osim u slučaju kada Predsjedništvo odluči da se o nekom pitanju glasuje tajno.

                                                                         Članak 42.

               U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica Predsjedništva može se sazvati usmeno odnosno telefonskim putem ili elektronskim putem.

               Sjednica Predsjedništva može se u slučajevima iz stavka 1. ovog članka održati elektronskim putem.

               U slučaju održavanja elektronske sjednice u pozivu za sjednicu koji se dostavlja svim članovima na njihovu e-mail adresu, uz dnevni red određuje se početak i završetak elektronske sjednice, a u tom se vremenu članovi Predsjedništva očituju elektronskim putem.

               Nakon završetka elektronske sjednice sastavlja se zapisnik u čijem su privitku sva pristigla očitovanja.

Članak 43.

                    U prigodi obljetnice Saveza Skupština može, na prijedlog Predsjedništva, imenovati članove Počasnog savjeta.

                   Kriterije za imenovanje i opoziv članova Počasnog savjeta utvrđuje povjerenstvo koje za tu svrhu imenuje Predsjedništvo

                   Prilikom obljetnice rođenja Frante Buriana, Predsjedništvo Saveza može, na prijedlog svojih članica dodijeliti plaketu Frante Buriana za postignuća na literarnom i znanstvenom polju.

Članak 44.

Predsjedništvo za svoj rad odgovara Skupštini.

 

 SAVJETI  I  POVJERENSTVA

Članak 45.

                   Radi ostvarivanja i efikasnijeg obavljanja poslova i zadataka, Predsjedništvo, Skupština ili druga tijela Saveza biraju odnosno imenuju savjete i povjerenstva, stalna i povremena.

Stalni savjeti Saveza jesu:

 • Savjet za školska pitanja,
 • Savjet za izdavačku djelatnost,
 • Savjeta za plesno-glazbenu djelatnost,
 • Savjeta za kazališnu djelatnost,
 • Savjeta za povijesno-dokumentacijsku djelatnost,
 • Savjeta za informiranje,
 • Savjet za gospodarska pitanja i upravljanje imovinom,

Predsjedništvo imenuje predsjednike i ostale članove stalnih  Savjeta,

Mandat članova stalnih savjeta traje četiri godine.

Poseban savjet Saveza Čeha je:

 • Počasni savjet

Uloga Počasnog savjeta je briga o tradiciji kao i o dobrobiti cijele češke nacionalne manjine.

Članove Počasnog savjeta imenuje Skupština na prijedlog Predsjedništva zbog osobitih zasluga u svom radu za češku nacionalnu manjinu.

Isto tako, svaki član Saveza može podnijeti Predsjedništvu prijedlog za imenovanje člana Počasnog savjeta.

Predsjedništvo nakon toga razmatra prijedlog člana Saveza te u slučaju njegova prihvaćanja podnosi prijedlog Skupštini da se predloženi član imenuje kao član Počasnog Savjeta.

Uloga članova Počasnog savjeta je savjetodavna, a njihovo članstvo je doživotno. Ukoliko članovi Počasnog savjeta djeluju suprotno utvrđenim ciljevima i zadacima Saveza, odnosno protivno odgovarajućim zakonskim propisima, odredbama ovog Statuta ili drugih općih akata Saveza, razrješuju se odlukom Skupštine na prijedlog Predsjedništva.

Članak 46.

               Svaki savjet izrađuje svoj program rada za svaku kalendarsku godinu u skladu s programom rada Saveza  a potvrđuje ga Predsjedništvo.

 

XII.  IZVRŠNI ODBOR

Menu